AI-oplossingen voor de pensioensector 

 

Ethisch, verantwoord en uw digitale transformatie richtinggevend

De relevantie van data

In de huidige digitale wereld is data een belangrijke bron van informatie geworden. Data-science en AI bieden daarbij de middelen en mogelijkheden om deze bron optimaal te benutten. Deze innovatie is cruciaal voor blijvende relevantie, nu en in de toekomst. Wij helpen de pensioensector met allerlei Data & AI vraagstukken, van strategie tot executie en van innovatie tot implementatie – wij zijn benieuwd naar uw verhaal! 

Het goede doen en dat goed doen.

AI voor sneller en beter deelnemerscontact

Met MAAT leveren we AI-oplossingen om pensioenfondsen een optimale service aan deelnemers te bieden. Onze AI beantwoordt vragen snel en accuraat door relevante informatie samen te brengen en begrijpelijke antwoorden te formuleren.

Voor klantcontactcenters bundelt MAAT alle cruciale data overzichtelijk, zodat medewerkers deelnemers meteen deskundig kunnen helpen.

Lees hier meer over.

Kent u al de behoefte van uw deelnemers?

Door analyse van de vragen van uw deelnemers via de e-mail en telefoon kunt uw leren van uw deelnemerscontact en blijven verbeteren 

Uw Artificial Intelligence beleid vormgeven?

AI ethisch en verantwoord opnemen in uw bestuurlijke cyclus, zodat het niet alleen maar woorden
op papier zijn? Papier kan geduldig zijn.
Door ons bewezen aanpak realiseren wij
relevantiewaarde. Laat ons weten
waarmee wij u kunnen helpen.
En vraag ons E-boek aan.

Maak kennis met AI-toepassingen voor de pensioensector

Context: Eenvoudig en snel deelnemerscontact is cruciaal voor een goede dienstverlening door pensioenfondsen aan haar deelnemers. Maar hoe vindt een deelnemer de juiste informatie in het woud aan jargon, website pagina’s en pensioenreglementen? En hoe kan u nu en bij de transitie u klantcontact betaalbaar en schaalbaar houden? Daarbij kunnen onze AI assistenten helpen! Aangedreven door krachtige algoritmes als ChatGPT en gebaseerd volledig op uw eigen informatie van website en documenten. Daarbij 24/7 uw deelnemers op uw website de mogelijkheid biedend om snel en eenvoudig de juiste informatie te vinden.

Doel: Deelnemers en het klant contact centrum de mogelijkheid bieden snel en eenvoudig de juiste informatie van uw website en pensioenreglementen te vinden.

Voor wie: Pensioenfondsen en uitvoerders die hun communicatie aan deelnemers verder willen verbeteren.

Context: Herkent u dat het ingewikkeld is de relevante informatie terug te vinden? En daarbij een oordeel te vellen over uw eigen proces en besluitvorming? Bijvoorbeeld in het kader van de transitie naar de Wet toekomst pensioenen en uw invaardossier? Herkenbare vragen voor organisaties in de pensioensector die vergaderen. Immers uw informatie is versplinterd over verschillende systemen (vergadersoftware zoals iBabs of OurMeeting en Microsoft ) Sharepoint en bevindt zich in verschillende bestandstypes (PowerPoint, Word, pdf, maar ook audio/video van uw vergaderingen). AI kan u helpen door met één interface in verschillende systemen en bronnen tegelijkertijd te zoeken. Daarbij overzicht creërend en u helpend snel en eenvoudig de relevante stuurinformatie op te vragen.

Doel: Sneller en eenvoudiger zoeken en vinden van relevante bestuursinformatie.

Voor wie: Alle pensioenorganen en organisaties die te maken hebben met besluitvorming.

Context: Pensioencommunicatie wordt nog te vaak aangeduid als eenheidsworst. Dit omdat pensioenfondsen van oudsher de neiging hebben om eenzelfde boodschap te communiceren naar alle deelnemers, aanvankelijk via de post en later per e-mail. De deelnemer, die als consument steeds meer gewend is geraakt aan persoonlijke informatie, zal met het nieuwe individuele pensioenstelsel ook meer maatwerk en individuele communicatie gaan wensen en wellicht zelfs eisen. Om aan deze wensen tegemoet te komen, beschikken pensioenfondsen gelukkig over grote hoeveelheden data voor hun communicatie en is van schaarste zoals bij de eenheidsworst geen sprake. Maar waar begin je dan als pensioenfonds met maatwerk communicatie? Hoe kunnen uw grote hoeveelheden data samen met AI helpen om uw communicatieplan vorm te geven en de uitvoering te optimaliseren?

Doel: Vormgeven van uw communicatieplan op basis van data over de daadwerkelijke behoeften van uw deelnemers. En vervolgens het optimaliseren van uw deelnemerscommunicatie.

Voor wie: Pensioenfondsen die inzetten op maatwerk communicatie en willen meebewegen in het persoonlijkere tijdperk en pensioenstelsel.

Context: Klantbediening wordt steeds belangrijker voor pensioenfondsen. Immers met de Wet toekomst pensioenen gaan pensioenregelingen steeds meer op elkaar lijken en wordt het onderscheid vermogen voornamelijk bepaald door klantbediening en beleggingsrendement. Dat niet alleen, maar ook de wettelijke vereisten ten aanzien van communicatie nemen toe. In de praktijk zien wij echter dat huidige pensioenuitvoeringsorganisaties worstelen deze taken te combineren met de voering van hun primaire opdracht: een degelijke administratie (standaardisatie) uitvoeren. Daarbij kiezen steeds meer pensioenfondsen ervoor deze taken te scheiden en onder te brengen bij verschillende partijen, daarbij iedere partij in zijn element brengend maar wel de verschillende onderdelen met elkaar laten samenwerken en communiceren. Daarvoor is het uitwerken van een toekomst vaste systeemarchitectuur cruciaal waarbij onderdelen met de architectuur met elkaar blijven samenwerken, maar ook apart vervangbaar zijn.

Doel: Een project start architectuur (PSA) werkt uw toekomstige systeemarchitectuur uit en heeft als doel om een concreet ICT-architectuurkader vast te leggen in het verlengde van uw visie. Daarbij besluitvorming over uw IT visie vormgevend, maar ook uitvoerende partijen een duidelijk beeld gevend van wat te ontwikkelen.

Voor wie: Pensioenfondsen die hun visie voorop stellen en afhankelijkheid van één uitvoerder willen verminderen.

Context: Artificial Intelligence is een technologie die in elke sector voor betekenisvolle veranderingen zorgt. Daarmee is één ding heel duidelijk: het is nu tijd om na te denken over AI in uw organisatie. Hoe kunt u AI toepassen in uw dagelijkse werkprocessen en bestuurlijke besluitvorming? Kan en wil uw organisatie zelf een AI-systeem ontwikkelen? Hierbij zijn twee factoren cruciaal: ethiek en verantwoordelijkheid. Hoe bent u van plan om ethisch om te gaan met AI?

Doel: Om AI in te zetten op een wijze dat het past binnen uw visie en hiermee bijdraagt aan de doelstellingen zoals door u vormgegeven. Hiernaast vraagt uw sectortoezichthouder (DNB) ook (bij de laatste NFR-uitvraag) naar uw werkwijze ten aanzien van AI.

Voor wie: Vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid stelt u een AI-beleid vast dat geldt voor alle bestuursgremia en uitbestedingspartijen. Hierdoor weten alle betrokkenen wat de uitgangspunten zijn (ethisch en verantwoord), zoals u als fonds AI ingezet wenst te hebben.

Casus uitgelicht

Wetteksten sneller, eenvoudiger en grondiger doorzoeken?

Het Wetsvoorstel toekomst pensioenen is omvangrijk en ingewikkeld. Dat maakt het een uitdaging om de juiste informatie te vinden. Daarom biedt Werken aan ons Pensioen, in samenwerking met AethiQs een slimme zoekmachine aan. Met MAAT, ontwikkeld door AethiQs, kan sneller en eenvoudiger naar informatie in wetgeving worden gezocht.

Lees meer…

 

 

Maakt integraal onderdeel uit van onze dienstverlening

Onze diensten 

Thema 1 - Strategie en visie
Heeft u al een visie en strategie op het gebied van data & A.I.? Zo nee, dan helpen wij u een heldere strategie te formuleren die past bij de missie en visie van uw organisatie. Zo ja, dan staan wij voor u klaar om de implementatie van uw strategie op passende wijze te volbrengen. Wij helpen u graag om relevant te zijn en te blijven.
Thema 2 - Datamanagement
Datamanagement omvat het proces van het verzamelen, opslaan, beheren, en gebruiken van data op een efficiënte en veilige manier. Wij bieden uitgebreide ondersteuning in datamanagement om klanten te helpen hun data en AI-initiatieven te ontwikkelen, te beheren en te optimaliseren.
Thema 3 - Optimalisatie van processen
Wij helpen onze klanten bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen door middel van data & AI. Dit omvat het identificeren van knelpunten in bestaande processen door middel van data-analyse en het gebruik van AI-algoritmes. Vervolgens ontwikkelen we op maat gemaakte oplossingen om processen te stroomlijnen, automatiseren en verbeteren, waardoor onze klanten kostenefficiënter kunnen werken en betere resultaten kunnen behalen.
Thema 4 - Innoveren en ontwikkelen
Wij helpen klanten innoveren en ontwikkelen op het gebied van Data & AI, uiteraard passend bij uw profiel als organisatie en alleen als het relevantiewaarde toevoegt aan uw organisatie. Wij zijn uw kennispartner op innovatie, zowel voor inspiratie als implementatie.
Thema 5 - Ethiek en AI
Artificial Intelligence is een technologie die in elke sector voor betekenisvolle veranderingen zorgt. Daarmee is één ding heel duidelijk: het is nu tijd om na te denken over AI in uw organisatie. Hoe kunt u AI toepassen in uw dagelijkse werkprocessen en bestuurlijke besluitvorming? Kan en wil uw organisatie zelf een AI-systeem ontwikkelen? Hierbij zijn twee factoren cruciaal: ethiek en verantwoordelijkheid. Hoe bent u van plan om ethisch om te gaan met AI?
Thema 6 - Inzicht en besluitvorming op basis van data
Wij helpen onze klanten bij het verbeteren van inzicht en besluitvorming op basis van Data & AI. Door data te verzamelen, te analyseren en te interpreteren, bieden wij diepgaande inzichten die essentieel zijn voor strategische en operationele beslissingen van uw organisatie.
Thema 7 - Systeemontwikkeling
Wij hebben bij AethiQs veel ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van applicaties. Vanuit die kennis en expertise helpen wij onze klanten, enerzijds met het implementeren van onze zelf ontwikkelde applicaties, anderzijds vanuit een ondersteunende rol bij het ontwikkelen of integreren van applicaties die passen bij de specifieke wensen van de klant.

Benieuwd wat AI voor u kan betekenen?

 

Meer informatie?

Neem contact op met één van ons.

Mark Verschuren

Mark Verschuren

Partner AethiQs

Aron Jeurninck

Aron Jeurninck

Relevantieadviseur AethiQs

Shaiesta Gangadin

Shaiesta Gangadin

Relevantieadviseur AethiQs

Ga naar de inhoud