Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van AethiQs BV. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn uitsluitend van toepassing indien schriftelijk overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Wijze van uitvoering werkzaamheden

  1. AethiQs verricht haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Op AethiQs rust in dit kader een inspanningsverplichting.
  2. AethiQs bepaalt de wijze waarop en door welke bij haar werkzame personen of eventueel door haar ingeschakelde derden de werkzaamheden worden uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op de overeenkomsten van AethiQs.
  3. De opdrachtgever verstrekt aan AethiQs alle informatie die noodzakelijk is voor een correcte en tijdige uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart AethiQs voor eventuele vorderingen van derden die verband houden met en/of voortvloeien uit werkzaamheden verricht door AethiQs op basis van informatie verstrekt door opdrachtgever.

Artikel 3 Facturering
De werkzaamheden van AethiQs worden – tenzij anders overeengekomen –maandelijks aan opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling is AethiQs gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal.

Artikel 4 Intellectuele eigendom 
De uit de werkzaamheden van AethiQs voortvloeiende auteursrechten worden en blijven intellectueel eigendom van AethiQs, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als voor de verkrijging van intellectuele eigendomsrechten door AethiQs – waaronder auteursrechten – een nadere akte is vereist, dan stemt de opdrachtgever nu alvast in met overdracht van ontstane auteursrechten en vastlegging daarvan in een akte. AethiQs is en blijft rechthebbende van alle rechten ter zake van informatie, methodes, formules, technieken, processen, systemen en programma’s die door of voor AethiQs zijn ontwikkeld en die beschikbaar worden gesteld of worden medegedeeld aan de opdrachtgever.

Artikel 5 Geheimhouding 
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is opdrachtgever gedurende en na afloop van deze overeenkomst verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen omtrent alles wat bij de uitvoering van de opdracht te harer kennis komt. Ingeval van overtreding verbeurt de opdrachtgever een boete van EUR 5.000,- per overtreding, vermeerderd met een bedrag van EUR 500,- per dag dat de overtreding voortduurt en onverminderd het recht van AethiQs op schadevergoeding.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

  1. AethiQs is niet aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van AethiQs.
  2. Gebreken van welke aard dan ook of teleurgestelde verwachtingen van opdrachtgever geven geen recht op schadevergoeding en/of verrekening.
  3. Een eventuele aansprakelijkheid van AethiQs als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid is steeds beperkt tot direct geleden schade van de opdrachtgever. AethiQs is nooit aansprakelijk voor indirect geleden schade, respectievelijk gevolgschade of andere schade zoals omzetschade of winstderving.
  4. Een eventuele (buiten)contractuele aansprakelijkheid van AethiQs is voorts beperkt tot het honorarium dat voor de betreffende opdracht is afgesproken. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het honorarium over de laatste twaalf maanden. In alle gevallen wordt de aansprakelijkheid van AethiQs beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van AethiQs in dat geval uitkeert.
  5. Het recht op schadevergoeding van de opdrachtgever vervalt na verloop van zes maanden na aanvang van de dag volgende op die waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon.

Artikel 7 Overmacht

  1. Indien sprake is van een overmacht situatie waardoor AethiQs een opdracht niet (volledig en/of tijdig) kan uitvoeren, is zij gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de toestand van overmacht eindigt, zonder dat AethiQs aansprakelijk is voor enige schade die hieruit mocht voortvloeien. Onder overmacht zal onder meer steeds zijn begrepen bedrijfsstoringen of bedrijfsonderbrekingen van welke aard dan ook en onafhankelijk op welke wijze ontstaan.
  2. Indien de toestand van overmacht langer duurt dan één maand hebben partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 8 Bescherming Persoonsgegevens
AethiQs verwerkt de bij haar aanwezige persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679. Meer informatie over de wijze waarop AethiQs omgaat met persoonsgegevens is opgenomen in de privacyverklaring van AethiQs, zoals weergegeven op AethiQs.nl.

Artikel 9 Nederlands recht 
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en AethiQs is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door een daartoe bevoegde Nederlandse rechter, in het arrondissement Rotterdam.

Ga naar de inhoud