Een initiatief van

Wat gaat u doen met het nieuwe pensioenakkoord?

Welkom bij Hallo OR.

Wij begeleiden en geven advies aan medezeggenschapsraden op een heldere en overzichtelijke wijze. Advies dat relevant is voor uw achterban, uzelf, uw team en in samenwerking met uw bestuurder.        

Gezien het nieuwe pensioenakkoord staan wij hier speciaal bij stil. Heeft u het al geagendeerd op de agenda met uw bestuurder? 
Vertel het ons, wij luisteren naar uw verhaal.

Pensioenakkoord

Pensioen & Evenwichtige overgang

Pensioen & Transitieplan

Pensioen & Invaren

Pensioenakkoord

Wat is de essentie?

Een “akkoord” is in de muziekwereld een harmonische samenklank van ten minste drie tonen. Het pensioenakkoord is het resultaat van jarenlang intensief overleg tussen de drie partijen: kabinet, werkgevers en werknemers. Het gaat over een nieuwe manier van pensioen opbouwen. Alles wordt anders en niets is meer zoals het was. Er worden nieuwe termen geïntroduceerd (bijvoorbeeld projectierendement en invaren) en vertrouwde termen als aanspraken en rekenrente behoren straks tot het verleden. Essentieel is de bekende ambitie van het huidige stelsel die onveranderd blijft: Met de geboden fiscale ruimte 80% van het gemiddelde loon nastreven binnen 42 opbouwjaren. Sterker nog, de componisten van het pensioenakkoord beweren heel duidelijk dat in de meeste toekomstige scenario’s de werknemer er zelfs op vooruit zal gaan. Het klinkt bijna als een loterij zonder nieten! De stelselwijziging die nu voorligt en die nog wel in wetgeving moet worden vertaald gaat de komende jaren een dominante rol spelen aan de onderhandelingstafel van werkgevers en werknemers. Het tijdspad voorziet in een verdere uitwerking van het pensioenakkoord in 2020. Antwoorden op 211 gestelde vragen en het debat van 14 juli jl. is daarvan het begin. Het wetsvoorstel gaat begin 2021 naar de Tweede Kamer en de beoogde ingangsdatum is 1 januari 2022. Werkgevers en werknemers hebben dan nog 4 jaar de tijd omdat de uiterste transitiedatum naar de nieuwe situatie 1 januari 2026 is. Dat lijkt ver weg maar dat is het niet. Er is werk aan de winkel!

Wat betekent dat voor u als OR, wat is de relevantie?

De OR heeft conform WOR 28.1 de taak om naleving van gemaakte afspraken over arbeidsvoorwaarden te bevorderen. Pensioen valt onder de arbeidsvoorwaarden. In het pensioenakkoord worden werkgevers verder verplicht om een zogenaamd transitieplan op te (laten) stellen. Het transitieplan is een verplicht onderdeel van de instemmingsaanvraag, zodra de werkgever het voornemen heeft om de pensioenregeling als gevolg van het pensioenakkoord te wijzigen. Ook indien er geen OR is maar wel een PVT (personeelsvertegenwoordiging) of een PV (personeelsvergadering) is er sprake van medezeggenschap alhoewel het dan iets anders geregeld is. Deze twee medezeggenschapsorganen hebben recht op informatie. De PVT heeft ook recht op overleg.

Wat zou AethiQs voor u kunnen betekenen?

Kennis kun je delen zonder het kwijt te raken! Onder deze titel zullen wij onze relaties van informatie voorzien in de vorm van artikelen, blogs, video’s, tooling en (online) trainingen en workshops. Ook als u zelf een actueel thema wilt aansnijden laat het ons dan weten! Verder staan wij naast u zodra de werkgever een instemmingsverzoek heeft gedaan en/of een transitieplan heeft opgesteld.

Evenwichtige overgang

Wat is de essentie?

Afspraak is dat eventuele nadelen voor het te verwachten pensioen als gevolg van de overgang naar een nieuw contract adequaat en kostenneutraal worden gecompenseerd. Het gaat dus over de verdeling van het vermogen over de deelnemers. Het primaat van het hoe en wat ligt grotendeels bij de werkgever en de werknemers. Er worden, zoals vaak nu wel het geval is, geen aanspraken meer opgebouwd. Er is nog slechts de verplichting om een premie te betalen die vervolgens wordt belegd. Welke keuzes zijn er eigenlijk?

In het nieuwe pensioenstelsel wordt grofweg onderscheid gemaakt in drie varianten. In alle drie de varianten wordt, afgezien van een overgangsregeling, een vaste premie ingelegd die voor jong en oud gelijk is.
Deze drie varianten laten zich als volgt samenvatten:

  1. Op basis van het verbeterde pensioencontract. Ook wel “het nieuwe pensioencontract” genoemd. Een systeem voor pensioenfondsen waarin alle deelnemers (werkenden, oud-werknemers, en gepensioneerden) solidair zijn met elkaar en de risico’s van pensioen samen delen (overlijden, langer leven en beleggen). Je maakt hierbij gebruik van de kracht van het collectief.
  2. Op basis van de Wet verbeterde premieregeling. Afgekort “Wvp”. Een al bestaand pensioencontract echter straks wel op basis van een flat rate premie die voor iedereen gelijk is.
  3. Op basis van de Wet verbeterde premieregeling-plus. Afgekort “Wvp-plus”. Een verbeterde premieregeling met extra solidariteitselementen (solidariteitsreserve).
    Hierdoor kan deze variant ook aantrekkelijk worden voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen.

 

Wat betekent dat voor u als OR, wat is de relevantie?

De OR heeft conform WOR 28.1 de taak om naleving van gemaakte afspraken over arbeidsvoorwaarden te bevorderen. Pensioen valt onder de arbeidsvoorwaarden. Adequate compensatie vereist maatwerk en inzichten. Afgesproken is dat alle deelnemers persoonlijk inzicht krijgen in de hoogte van hun pensioen dat zij vóór de overgang mochten verwachten en het verwachte pensioen na de overstap. Hoe worden die overzichten gepresenteerd? Welke parameters worden gekozen? Is een mogelijke compensatie goed onderbouwd?
Allemaal vragen die je als OR ook moet stellen. Er wordt straks naar uw mening gevraagd en de vragen vormen tevens onderdeel van het transitieplan dat instemmingsplichtig is.

Wat zou AethiQs voor u kunnen betekenen?

Kennis kun je delen zonder het kwijt te raken! Onder deze titel zullen wij onze relaties de komende periode van informatie voorzien in de vorm van artikelen, blogs, video’s, tooling en (online) trainingen en workshops. Ook als u zelf een actueel thema wilt aansnijden laat het ons dan weten! Verder staan wij naast u zodra de werkgever een instemmingsverzoek heeft gedaan en/of een transitieplan heeft opgesteld.

Transitieplan

Wat is de essentie?

Eerder beschreven wij de drie manieren van pensioen opbouwen. Op basis van type 1: “het nieuwe pensioencontract”, op basis van type 2: de Wet verbeterde premieregeling of op basis van type 3: de uitgebreidere Wet verbeterde premieregeling. Het transitieplan moet inzicht geven in wat het effect is voor deelnemers van de nieuwe manier van pensioen opbouwen.  

De essentie van het transitieplan is dat werkgevers aan de OR en werknemers laten zien dat de nieuwe pensioenregeling op een evenwichtige manier tot stand komt.  

Het transitieplan volgt uit het transitiekader. Een wettelijk kader dat beschrijft waar werkgevers en werknemers rekening mee moeten houden en welke voorschriften er zijn bij het ontwerpen van de nieuwe pensioenregeling.  Keuze voor het contract, hoe om te gaan met de huidige opgebouwde pensioenaanspraken, het effect voor de deelnemers, mogelijke compensatie en de financiering van deze compensatie zijn vraagstukken die in het transitieplan moeten worden uitgewerkt.

Het transitieplan van de werkgever moet uiterlijk 1 januari 2024 gereed zijn, zodat er tijd genoeg is voor het implementeren van de nieuwe regeling. Een concept transitieplan moet 1 juli 2023 al klaar zijn en op dat moment informeert de werkgever, de pensioenuitvoerder.  
Dat lijkt ver weg maar, tegen de achtergrond wat er allemaal moet gebeuren, is dat niet. Er is werk aan de winkel!
 

Wat betekent dat voor u als OR, wat is de relevantie?

De OR heeft conform WOR 28.1 de taak om naleving van gemaakte afspraken over arbeidsvoorwaarden te bevorderen. Pensioen valt onder de arbeidsvoorwaarden. De werkgever wordt wettelijk verplicht om in het kader van het pensioenakkoord een transitieplan op te (laten) stellen. Via het transitieplan moet de werkgever aantonen dat een overstap naar het nieuwe pensioencontract voor alle deelnemers op een evenwichtige manier plaatsvindt. Het transitieplan is een verplicht document waarop ook de huidige medezeggenschap van toepassing is. 

Wat zou AethiQs voor u kunnen betekenen?

Kennis kun je delen zonder het kwijt te raken! Onder deze titel zullen wij onze relaties de komende periode van informatie voorzien in de vorm van artikelen, blogs, video’s, tooling en (online) trainingen en workshops. Ook als u zelf een actueel thema wilt aansnijden laat het ons dan weten! Verder staan wij naast u zodra de werkgever een instemmingsverzoek heeft gedaan en/of een transitieplan heeft opgesteld.

Invaren

Wat is de essentie?

Het toch al moeilijk te doorgronden vakjargon is verder verrijkt met de term invaren! Wat houdt dat precies in en waarom is het essentieel binnen het pensioenakkoord?

De componisten van het pensioenakkoord spreken de voorkeur uit om oude en nieuwe pensioenen bij elkaar te houden. Argument hiervoor is dat je dan optimaal gebruik maakt van de nieuwe mogelijkheden. “Het standaard transitiepad”, dat onderdeel is van het wettelijke transitiekader, schrijft daarom voor dat bestaande pensioenaanspraken en -rechten in beginsel worden overgezet naar het nieuwe contract. Dit overzetten wordt invaren genoemd. Dit betekent dus dat de nieuwe regels ook van toepassing zijn op bestaande rechten. Echter wanneer invaren tot onevenredig nadeel voor (een deel van) de belanghebbenden zou leiden kan van het standaard transitiepad worden afgeweken.
Wat zal worden verstaan onder onevenredig nadeel? Hoe wordt het nadeel gekwantificeerd? Wat zijn de consequenties van wel of niet invaren?
Allemaal vragen die je als OR kunt stellen. Belangrijker nog voor een OR met een eigen Ondernemingspensioenfonds. Mogelijk heeft u als OR instemmingsrecht bij afspraken over invaren. Sowieso wordt er straks naar uw mening gevraagd. Werk aan de winkel dus!

Wat betekent dat voor u als OR, wat is de relevantie?

De OR heeft conform WOR 28.1 de taak om naleving van gemaakte afspraken over arbeidsvoorwaarden te bevorderen. Pensioen valt onder de arbeidsvoorwaarden. Het vraagstuk invaren is complex gegeven het feit dat er verschillende contracten met verschillende uitgangspunten en beloftes worden samengevoegd. 

In de situatie van het pensioenakkoord worden werkgevers verder verplicht om een zogenaamd transitieplan op te (laten) stellen. Het transitieplan is een verplicht onderdeel van de instemmingsaanvraag, zodra de werkgever het voornemen heeft om de pensioenregeling als gevolg van het pensioenakkoord te wijzigen. Wel of niet invaren en de mogelijke instemming daarop moet in samenhang worden gezien met het transitieplan.

Wat zou AethiQs voor u kunnen betekenen?

Kennis kun je delen zonder het kwijt te raken! Onder deze titel zullen wij onze relaties de komende periode van informatie voorzien in de vorm van artikelen, blogs, video’s, tooling en (online) trainingen en workshops.  Ook als u zelf een actueel thema wilt aansnijden laat het ons dan weten! Verder staan wij naast u zodra de werkgever een instemmingsverzoek heeft gedaan en/of een transitieplan heeft opgesteld.

TIPS voor de OR

  • Laat u regelmatig bijpraten (bijvoorbeeld via een pensioencommissie). Zeker in de komende tijd is dat belangrijk. Het is in deze tijd zinvol om vaker met elkaar aan tafel te zitten (OR en werkgever). Zorg ervoor dat thema’s rondom het pensioenakkoord op de agenda komt van de werkgever.
  • Zorg ervoor dat uw kennisniveau op peil is, zodat u een waardig gesprekspartner bent op het gebied van thema’s die te maken hebben met het pensioenakkoord. Waar wordt over nagedacht in de pensioensector en uw eigen sector. Dit is nuttige informatie voor u als OR.
  • De OR heeft conform WOR 28.1 de taak om naleving van voorschriften arbeidsvoorwaarden te bevorderen. Pensioen valt onder arbeidsvoorwaarden dus de OR heeft er zelf ook belang bij dat zij goed op de hoogte is van wat er voor de oude dag is geregeld.
  • Communiceer tijdig met de achterban. Ga op het spreekwoordelijk kistje staan, zodat er geen verrassingen zijn. Vraag en of zorg voor heldere en duidelijke informatie. Deelnemers willen meer aan het roer zitten van hun financiële situatie. Weet wat er speelt en zorg voor een goede vertegenwoordiging van uw collega’s.

Bekijk het in deze video

 

Vertel het ons.
Wij luisteren naar jouw relevantie.

Of stuur een tweetbericht.

HalloOR artikelen

Een belangrijke mijlpaal voor direct verzekerde pensioenregelingen!

Een belangrijke mijlpaal Op 16 december is er een belangrijke mijlpaal bereikt rondom het pensioen dat u en uw achterban opbouwen via de werkgever.

Ga naar de inhoud