Een initiatief van

De ultieme transitie:
van huidig naar nieuw pensioenstelsel!

Welkom bij HalloTransitie

Wij zijn onafhankelijke transitiemanagers voor het pensioenakkoord (Wet toekomst pensioenen), die boven de partijen staan. Wij geven advies en begeleiden cao-partijen, beroepsgenoten en pensioenfondsbesturen om op een heldere en overzichtelijke wijze de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel te realiseren. Wij realiseren en wij verbinden vanuit onze kennis en motivatie. Vertel het ons, wij luisteren naar uw verhaal.

De essentie van deze transitie

De benodigde kennis en rollen

Dynamiek aan de verschillende tafels

Het resultaat

De essentie van deze transitie

Wat bepaalt het succes van een goede transitie? En wie neemt hierbij de regie?
Wij geloven in de relevantie en toegevoegde waarde van een transitiemanager die onafhankelijk is en boven partijen kan staan. Niet zomaar omdat het een derde is, maar op basis van inhoud én autoriteit. Inhoud van het pensioendossier, verstandverhoudingen aan tafels bij sociale partners, beroepsgenoten en fondsbesturen. En autoriteit, omdat er sprake moet zijn van een bewezen aanpak en moreel leiderschap. Hoezo deze visie? Omdat wij erin geloven, bewezen hebben dat het werkt en nog belangrijker: onze klanten ons vertellen dat dit de reden dat men voor AethiQs kiest. Vertel het ons en wij luisteren naar uw verhaal!

Wat is de essentie?

Hoewel de totstandkoming van het nieuwe pensioencontract de nodige jaren heeft gekost, is de pensioensector reeds vele jaren in transitie. Het aantal pensioenfondsen neemt met rasse schreden af, de wet- en regelgeving neemt – ook vanuit Europa – alsmaar toe, uitvoeringsorganisaties verdwijnen of gaan samen, pensioenfondsen wisselen van uitvoeringsorganisatie, de opkomst van DC-regelingen, nieuwe toetreders en ga zo maar door. Er is in de sector inmiddels al heel veel ervaring opgedaan met veranderingen en transities maar tegelijkertijd is dit de ultieme transitie waarbij er andere inzichten nodig zijn, omdat het speelveld complexer is. Wat zijn de relevante lessen die we uit eerdere en andere transities kunnen trekken voor de aanstaande ultieme transitie naar het nieuwe pensioenstelsel?

Wat is de relevantie?

Als arbeidsvoorwaardelijke financiële instelling heeft u veel belangen te dienen en dan bovenal die van de deelnemer, waarbij deze deelnemer wordt vertegenwoordigd aan verschillende tafels. Wij begrijpen de relevantie van alle partijen aan tafel om de belangen van de deelnemer te kunnen bedienen. Door dit besef en begrip zijn wij excellent in staat om deze ultieme transitie te begeleiden, waarbij de uitgangspunten (sociale partners, beroepsgenoten, wettelijk kader en eigen inzichten van het pensioenfondsbestuur) als leidraad gelden.

Routekaart naar implementatie
In onze aanpak staat te allen tijde transparantie en inzicht voorop. Om dit te bewerkstelligen stellen wij een routekaart op, op weg naar de eerste mijlpaal. Hierbij komen onder meer de volgende vragen aan de orde: Wat is er al? Wat is uw eigen interpretatie? Welke adviseurs heeft u voor ogen voor de technische en inhoudelijke details, zoals de rendementsverdeling? Wat zijn de geluiden/wensen vanuit de verschillende stakeholders? Etc. U vaart op onze inzichten, zodat er geen onnodige valkuilen zijn. U bestuurt en wij begeleiden.

Wat zou AethiQs voor u kunnen betekenen?

Als adviesorganisatie werken wij voor maatschappelijk relevante en niche sectoren. Dit zijn organisaties die een hoge mate van complexiteit kennen in stakeholders, wetgeving en zich kenmerken door grote veranderingen, dan wel voor het belang van deelnemers opkomen. Wij doen dit al voor vele tientallen jaren in de pensioensector. In onze visie kun je kennis delen zonder deze kwijt te raken! Met meer dan 50.000 uur aan transitiekennis kunnen wij oprecht zeggen dat wij het transitieproces begrijpen. Wij zijn geen onbekende van de sector en snappen belangen. Verder staan wij naast u zodat u optimaal gebruik kunt maken van onze kennis van: de pensioensector, projectmanagement, stakeholdermanagement, rekenkracht en data-inzichten. Wij realiseren met respect voor uw huidige adviseurs.

Deze complexiteit is niet samen te vatten in een bestaande functiebeschrijving en wij voelen ons hier oprecht op onze plaats. U bepaalt als bestuur en wij zorgen dat dit belangrijke proces ook echt in de beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming in behapbare delen besproken kan worden bij u aan de bestuurstafel.

De benodigde kennis en rollen

Wat is de essentie?

Kunnen wij niet af met de huidige adviseurs? Ze kennen ons en de sociale partners.

De essentie ligt in het versterken van de bestuurlijke cyclus met een tijdelijke onafhankelijke transitiemanager die écht boven de partijen staat. Een strategie heeft, het proces en de inhoud kent. En hiernaast samenwerkt met uw huidige adviseurs, met één doel: uw deelnemer. En dus niet omdat het ‘pragmatisch’ is om te werken met de huidige adviseurs. Het gaat hier om het hebben van andere competenties en inzichten en niet om de herkenbaarheid van een inhoudelijk specialist, althans in onze visie. Uw huidige adviseurs hebben een essentiële plaats in het project, echter niet als transitiemanager. Dit vraagt oprecht om een ander T-profiel.

Transitiestrategie
Om de aanstaande transitie tot een succes te kunnen maken is het van belang dat er op voorhand een duidelijke transitiestrategie wordt bepaald. Nadat – afhankelijk van soort pensioenfonds – sociale partners, beroepsgenoten, werkgever en ondernemingsraad de inhoud van de doelregeling helder hebben, zal redenerend vanuit dit einddoel de route ernaartoe – de transitiestrategie – bepaald moeten worden. Het bestuur speelt hierin een cruciale rol. Gezien de omvang en impact is het geen project dat even naast alle andere activiteiten wordt uitgevoerd en verdient derhalve een degelijke governance.

Onafhankelijke transitiemanager
Het aanstellen van een onafhankelijke transitiemanager lijkt daarbij onontbeerlijk. Deze transitiemanager zal zich daarbij moeten kunnen bewegen en manifesteren in een veld vol met stakeholders. Daarnaast zal hij of zij een breed blikveld moeten hebben aangezien alle takken van sport, al dan niet in samenhang, de revue zullen passeren: administratie, vermogensbeheer, communicatie, risicomanagement, data, governance, nieuwe wet- en regelgeving, waaronder de Wet toekomst pensioenen, en ga zo maar door. Wat zijn de relevante lessen die we kunnen trekken uit eerdere transities? Wij bespreken ze graag met u onder een e-coffee. Vertel het ons, wij luisteren naar uw verhaal.

Inhoudelijke specialisten
Naast het aanstellen van een onafhankelijke transitiemanager is het van belang om uw bestaande adviseurs goed bij dit proces te betrekken. Uw actuaris, beleggingsadviseur, communicatiespecialist, risicomanager en natuurlijk ook de professionals van het bestuursbureau. Zij zullen allen onder de regie van de onafhankelijke transitiemanager werken. Daar waar men tot nu toe op een eigen wijze naar zaken kon kijken is het van groot belang dat er sprake is van integraliteit op stap naar het nieuwe pensioenstelsel. In onze visie kan een van uw bestaande adviseurs niet de onafhankelijke transitiemanager zijn, durf oprecht te kiezen voor onafhankelijkheid.

Wat is de relevantie?

De relevantie van het hebben van de juiste kennis is dat u niet blind vaart op bestaande processen en oude inzichten.

Wat zou AethiQs voor u kunnen betekenen?

Wij hebben jarenlange ervaring in huis op de diverse relevante werkterreinen, zoals administratie, vermogensbeheer, risicomanagement, data, communicatie en transitiemanagement. Wij kennen de spelers in het veld en zijn gewend om niet alleen op bestuurlijk en sociale partners niveau maar ook op operationeel niveau te acteren. Wij spreken de verschillende talen en begrijpen de inhoud. Dit in combinatie met een bewezen executiekracht kan het verschil maken bij langdurige transities waarbij het bijvoorbeeld ook door tussentijdse wisselingen van de wacht zaak is om koers te houden zonder blind te zijn voor wat er om ons heen gebeurt. Wij mogen inmiddels de eerste fondsen al begeleiden op weg naar het nieuwe pensioenstelsel. U kunt hierdoor vertrouwen op een bewezen aanpak en kennis en wij zijn direct operationeel. Hierdoor zijn ook de kosten voor uw deelnemers lager. Dit is onze professionele belofte aan u.

Dynamiek aan de verschillende tafels

Wat is de essentie?

Wie vertrouwen wij de belangen van onze deelnemer toe?

De belangen zijn groot. Discussies over compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek. In hoeverre is het nieuwe contract – en de overgang hiernaartoe – goed uitvoerbaar en uitlegbaar? Waarom zouden we invaren en wat is het alternatief? Blijft pensioen naar de toekomst toe nog steeds een belangrijke arbeidsvoorwaarde, en wat mag dat kosten, of komen hier andere zaken voor in de plaats in een sterk veranderende arbeidsmarkt? Discussies tussen jong en oud, behoud van de verplichtstelling en ga zo maar door. Dit is zomaar een greep uit de verschillende vraagstukken en discussies die aan de diverse tafels (bestuur, cao, beroepsgenoten, ondernemingsraad, en niet in de laatste plaats aan de keukentafel) plaats zullen vinden. Tegelijkertijd dient er qua wet- en regelgeving ook nog het nodige uitgewerkt te worden. Het moge duidelijk zijn dat er de komende jaren dus meer dan voldoende dynamiek zal zijn en blijven. 

Wat is de relevantie?

Veel onzekerheid is een gegeven. Denken in scenario’s en een duidelijk doel voor ogen hebben is daarom belangrijk. Het zicht hebben op en gevoel hebben bij de geschetste dynamiek, oftewel het hebben van een goede antenne is een cruciale factor. Immers, de genoemde tafels doen er wel degelijk toe en kunnen dus niet genegeerd worden. En dat betekent overigens niet dat het eenrichtingsverkeer is of moet zijn. Integendeel, het is tweerichtingsverkeer, een haal- en brengplicht is van toepassing

Wat zijn de sleutels van een succesvolle transitie?

In onze visie zijn er drie essentiële fundamentele principes.
A. Stakeholdermanagement
B. Complexiteitsmanagement
C. Projectmanagement

De belangen van de diverse stakeholders hoeven niet altijd parallel te lopen. Het is dan van groot belang om deze veilig, vertrouwd en verantwoord op te nemen in het wettelijke verantwoordingsdocument: het transitieplan. Beluister onze videopodcast voor meer relevantie.

Wat zou AethiQs voor u kunnen betekenen?

Wij hebben veel ervaring en kennis op het gebied van transities en zijn enthousiast om voor u te mogen werken. Transitiemanagement valt tezamen met de kennisdomeinen balansmanagement, scenario management, investment management, integraal risicomanagement, communicatie, data en compliance in het hart van onze dienstverlening. Met daarbij vooral oog voor de diverse stakeholders en hun belangen, de complexiteit van dit soort transities vanwege de vele afhankelijkheden en het na het bepalen van een stip op de horizon ook het tijdig bereiken van die stip. Dit maakt ook dat wij begrijpen wat er gedaan moet worden, door wie welke actie genomen moet worden. Met onze aanpak doorloopt u een evenwichtig proces, zonder dat de kosten te hoog oplopen door onvoorziene omstandigheden. De rol van onafhankelijk transitiemanager is ons op het lijf geschreven en past bij de signatuur van onze organisatie. Wij geloven in de kracht van een onafhankelijke positie als transitiemanager met een frisse blik en werken daarbij samen met uw fonds en uw uitbestedingspartijen.

Het resultaat

Wat is de essentie?

Wat hebben we dan gaandeweg en aan het einde? Wie kan ons dit inzicht geven? Wie draagt zorg voor een zorgvuldige afstemming voor ons als bestuur?

Een zorgvuldige afstemming, herkenbaarheid op basis van eerder besproken beliefs en uitgangspunten met bestuur, sociale partners en/of beroepsgenoten. Wij begrijpen dat het resultaat de start is van het pensioen in een nieuwe wereld voor uw deelnemers. Onze inzet is erop gericht dat er sprake is van besluitvorming door u en uw stakeholders op een evenwichtige en zorgvuldige wijze. Het resultaat van de aanstaande transitie moet zijn dat er na vele jaren van discussie over het pensioenstelsel, straks voor alle deelnemers en werkgevers sprake is van een toekomstbestendig, uitvoerbaar, financierbaar en uitlegbaar pensioen. Waarbij onderweg ongetwijfeld vele complexe vraagstukken de revue zullen passeren. Wij zullen u begeleiden op basis van onze kennis en inzichten en u beschermen voor valkuilen, die wij eerder hebben gezien. Wij zijn uw lerend vermogen, bezien vanuit dit project.

Wat is de relevantie?

Het bepalen van een doel en daarvoor gaan is op zich niet de moeilijkheid. De kunst is om ten tijde van een transitie steeds dit doel voor ogen te hebben en te houden, waarbij dit doel wel een gedragen en toekomstbestendig resultaat is en moet zijn. En dat diezelfde deelnemers, beroepsgenoten en werkgevers terugkijken op een zorgvuldig doorlopen transitieproces, waardoor ook het vertrouwen in de sector weer een boost krijgt.

Plan van aanpak
Dé sleutel om zowel een zorgvuldig als succesvol transitieproces te doorlopen, zit in het starten met een goede intake oftewel een grondige omgevingsanalyse. Na het in kaart brengen en vooral gevoel hebben bij hoe de diverse stakeholders in de wedstrijd zitten en welke mate van complexiteit (afhankelijkheden) aanwezig is, kan er een project gedefinieerd en uitgevoerd worden.

In onze aanpak hanteren wij een vijf stappenplan. Vijf stappen naar realisatie op basis van een pragmatische en logische aanpak:

1: Omgevingsanalyse (‘de intake’)

 • Wie zijn uw relevante stakeholders?
 • Welke rollen en verantwoordelijkheden hebben c.q. zien deze stakeholders?
 • Welke afhankelijkheden en risico’s zijn er op voorhand al duidelijk?
 • Hoe ziet de opdrachtformulering eruit?

Resultaat:

 • Inzicht in het stakeholdersveld, inclusief rollen en verantwoordelijkheden
 • Integraal projectplan met een concrete en gedragen opdrachtformulering, passende governance, mijlpalenplanning, kritiek pad, randvoorwaarden, afhankelijkheden, risicoanalyse en begroting.

2: Verkenning

 • Wat zijn de concrete eisen, wensen, behoeften en verwachtingen van de diverse relevante stakeholders ten aanzien van de nieuwe regeling?
 • Wat zijn de hiaten als het gaat om de relevante kennis aan de diverse tafels?
 • Welke complexiteiten zitten er in de huidige regeling en wat is nodig om deze kleiner te maken?
 • Hoe zit het met de data integriteit van uw pensioenadministratie?

Resultaat:

 • Het creëren van een evenwichtig speelveld als het gaat over kennis ten aanzien van het pensioendossier.
 • Een besliskader dat gebruikt kan worden bij de toetsing van voorstellen later in het proces, en dat ondersteuning en houvast biedt bij de opdrachtaanvaarding.
 • Een pakket van eisen en wensen ten aanzien van de nieuwe regeling(en), eventueel mede op basis van een deelnemersonderzoek, alsmede de kwaliteit van uw data in de pensioenadministratie.

3: Uitwerking

 • Hoe zien de verschillende regelingsvarianten eruit?
 • Hoe kan omgegaan worden met de bestaande rechten en wat betekent invaren concreet?
 • Hoe wordt omgegaan met het compensatievraagstuk?
 • Hoe wordt de data integriteit van uw pensioenadministratie in kaart gebracht en indien nodig tijdig naar het vereiste of gewenste volwassenheidsniveau gebracht?

Resultaat:

 • Een aantal uitgewerkte regelingsvarianten die – geheel dan wel gedeeltelijk – gebaseerd zijn op het in stap 2 gedefinieerde pakket van eisen en wensen.

4: Toetsing

 • In hoeverre voldoen de uitgewerkte regelingsvarianten aan het besliskader?
 • Is het nodig om terug naar de ‘tekentafel’ te gaan?

Resultaat:

 • Het selecteren van een voorkeursvariant die vervolgens het besluitvormingsproces ingaat.

5: Besluitvorming

 • Zijn er knelpunten die ten behoeve van besluitvorming nog opgelost moeten worden?
 • Wat moet er gedaan worden om deze nieuwe regeling ook tijdig en goed in uitvoering te hebben?
 • Hoe worden alle stakeholders, en dan met name de deelnemers, meegenomen in de fase die volgt?

Resultaat:

 • Een besluit over de aard en inhoud van de nieuwe pensioenregeling(e), compensatie en de financiering daarvan en invaren.
 • Een integraal implementatieplan en communicatieplan die vervolgens uitgerold kunnen worden.

TIPS

 • Benoem een onafhankelijke transitiemanager die boven de partijen staat.
 • Durf te kiezen voor onafhankelijk denken, waarbij bestaande vak professionaliteit niet verloren gaat, maar juist in haar kracht gezet wordt.
 • Zorg voor een goed samenspel tussen bestaande adviseurs, bestuursbureau en transitiemanager.
 • Zorg dat u een gedegen volwassenheid heeft van uw data integriteit om het vermogen bij invaren te kunnen verdelen naar cohorten;
 • Creëer draagvlak voor een evenwichtige verdeling van de compensatie naar leeftijdscohorten;

Beluister hier onze visie

 

Vertel het ons.
Wij luisteren naar jouw relevantie.

Of stuur een tweetbericht.

Ga naar de inhoud