Een initiatief van

Hallo Transistie

De ultieme transitie:
van huidig naar nieuw pensioenstelsel!

Welkom bij HalloTransitie

Wij zijn onafhankelijke projectleiders voor het pensioenakkoord, die boven de partijen staan. Wij geven advies en begeleiden cao-partijen en pensioenfondsbesturen om op een heldere en overzichtelijke wijze de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel te realiseren. Wij realiseren en wij verbinden vanuit onze kennis en motivatie. Vertel het ons, wij luisteren naar uw verhaal.

De essentie van deze transitie

De benodigde kennis en rollen

Dynamiek aan de verschillende tafels

Het resultaat

Wat is de essentie?

Hoewel de totstandkoming van het nieuwe pensioencontract de nodige jaren heeft gekost, is de pensioensector reeds vele jaren in transitie. Het aantal pensioenfondsen neemt met rasse schreden af, de wet- en regelgeving neemt – ook vanuit Europa – alsmaar toe, uitvoeringsorganisaties verdwijnen of gaan samen, pensioenfondsen wisselen van uitvoeringsorganisatie, de opkomst van DC-regelingen, nieuwe toetreders en ga zo maar door. Er is inmiddels dus al heel veel ervaring opgedaan met veranderingen en transities. Wat zijn de relevante lessen die we hieruit kunnen trekken voor de aanstaande ultieme transitie naar het nieuwe pensioenstelsel?

Wat is de relevantie?

Als arbeidsvoorwaardelijke financiële instelling heeft u veel belangen te dienen en dan bovenal die van de deelnemer, waarbij deze deelnemer wordt vertegenwoordigd aan verschillende tafels. Wij begrijpen de relevantie van alle partijen aan tafel om de belangen van de deelnemer te kunnen bedienen. Door dit besef en begrip zijn wij excellent in staat om deze ultieme transitie te begeleiden, waarbij de uitgangspunten (sociale partners, wettelijk kader en eigen inzichten van het pensioenfondsbestuur) als leidraad gelden.

Wat zou AethiQs voor u kunnen betekenen?

Kennis kun je delen zonder het kwijt te raken! Met meer dan 30.000 uur aan transitiekennis kunnen wij oprecht zeggen dat wij het transitieproces begrijpen. Wij zijn geen onbekende van de sector en snappen belangen. Verder staan wij naast u zodat u optimaal gebruik kunt maken van onze kennis van: de pensioensector, projectmanagement, stakeholdermanagement, rekenkracht en data-inzichten. Wij realiseren met respect voor uw huidige adviseurs.

Deze complexiteit is niet samen te vatten in een bestaande functiebeschrijving en wij voelen ons hier als een vis in het water.

Welke rollen en kennis zijn nodig?

Om de aanstaande transitie tot een succes te kunnen maken is het van belang dat er op voorhand een duidelijke transitiestrategie wordt bepaald. Nadat – afhankelijk van soort pensioenfonds – sociale partners, beroepsgenoten, werkgever en ondernemingsraad de inhoud van de doelregeling bekend is, zal redenerend vanuit dit einddoel de route er naar toe – de transitiestrategie – bepaald moeten worden. Het bestuur speelt hierin een cruciale rol in. Gezien de omvang en impact is het geen project dat even naast alle andere activiteiten wordt uitgevoerd en verdient derhalve een degelijke governance. Het aanstellen van een transitiemanager lijkt daarbij onontbeerlijk. Deze transitiemanager zal zich daarbij moeten kunnen bewegen en manifesteren in een veld vol met stakeholders. Daarnaast zal hij of zij een breed blikveld moeten hebben aangezien alle takken van sport al dan niet in samenhang de revue zullen passeren: administratie, vermogensbeheer, communicatie, risicomanagement, data, governance, nieuwe wet- en regelgeving en ga zo maar door. Wat zijn de relevante lessen die we kunnen trekken uit eerdere transities?

Wat behelst die dynamiek aan de verschillende tafels?

De belangen zijn groot. Discussies over compensatie voor het vervallen van de doorsneesystematiek. In hoeverre is het nieuwe contract – en de overgang hier naar toe – goed uitvoerbaar en uitlegbaar? Waarom zouden we invaren en wat is het alternatief? Blijft pensioen naar de toekomst toe nog steeds een belangrijke arbeidsvoorwaarde, en wat mag dat kosten, of komen hier andere zaken voor in de plaats in een sterk veranderende arbeidsmarkt? Discussies tussen jong en oud, behoud van de verplichtstelling, handhaving FTK. Ga zo maar door. Dit is zomaar een greep uit de verschillende vraagstukken en discussies die aan de diverse tafels (bestuur, cao, ondernemingsraad, en niet in de laatste plaats aan de keukentafel) plaats zullen vinden. Tegelijkertijd dient er qua wet- en regelgeving ook nog het nodige uitgewerkt te worden. Het moge duidelijk zijn dat er de komende jaren dus meer dan voldoende dynamiek zal zijn en blijven. 

Wat is de relevantie?

Veel onzekerheid is een gegeven. Denken in scenario’s en een duidelijk doel voor ogen hebben is daarom belangrijk. Het zicht hebben op en gevoel hebben bij de geschetste dynamiek, oftewel het hebben van een goede antenne is een cruciale factor. Immers, de genoemde tafels doen er wel degelijk toe en kunnen dus niet genegeerd worden. En dat betekent overigens niet dat het eenrichtingsverkeer is of moet zijn. Integendeel, het is tweerichtingsverkeer, een haal- en brengplicht is van toepassing.

Wat kan AethiQs voor u kunnen betekenen?

Wij hebben jarenlange ervaring in huis op de diverse relevante werkterreinen, zoals administratie, vermogensbeheer, risicomanagement, data en transitiemanagement. Wij kennen de spelers in het veld en zijn gewend om niet alleen op bestuurlijk en sociale partners niveau maar ook op operationeel niveau te acteren. Wij spreken de verschillende talen en begrijpen de inhoud. Dit in combinatie met een bewezen executiekracht kan het verschil maken bij langdurige transities waarbij het bijvoorbeeld ook door tussentijdse wisselingen van de wacht zaak is om koers te houden zonder blind te zijn voor wat er om ons heen gebeurt.

Wat bereiken we dan?

Het resultaat van de aanstaande transitie moet zijn dat er na vele jaren van discussie over het pensioenstelsel, straks voor alle deelnemers en werkgevers sprake is van een toekomstbestendig, uitvoerbaar, financierbaar en uitlegbaar pensioen. Waarbij onderweg ongetwijfeld vele moeilijke knopen zijn doorgehakt en beren op de weg zijn gekomen.

Wat is de relevantie?

Het bepalen van een doel en daarvoor gaan is op zich niet de moeilijkheid. De kunst is om een transitie als die komen gaat, steeds voor ogen te hebben dat het resultaat wel een gedragen en toekomstbestendig resultaat is en moet zijn. En dat diezelfde deelnemers en werkgevers terugkijken op een zorgvuldig doorlopen transitieproces, waardoor ook het vertrouwen in de sector weer een boost krijgt.

Wat kan AethiQs voor u kunnen betekenen?

Met de kennis en ervaring die wij in huis hebben, zijn wij niet alleen in staat om strategische plannen – zoals het transitieplan naar het nieuwe pensioenstelsel – helpen op te stellen maar ook om deze te realiseren. Wij werken altijd samen met u en vol vertrouwen. Goed voorbereid en met de juiste kennis aan tafel. Wij staan naast u!

TIPS voor de OR

  • Laat u regelmatig bijpraten (bijvoorbeeld via een pensioencommissie). Zeker in de komende tijd is dat belangrijk. Het is in deze tijd zinvol om vaker met elkaar aan tafel te zitten (OR en werkgever). Zorg ervoor dat thema’s rondom het pensioenakkoord op de agenda komt van de werkgever.
  • Zorg ervoor dat uw kennisniveau op peil is, zodat u een waardig gesprekspartner bent op het gebied van thema’s die te maken hebben met het pensioenakkoord. Waar wordt over nagedacht in de pensioensector en uw eigen sector. Dit is nuttige informatie voor u als OR.
  • De OR heeft conform WOR 28.1 de taak om naleving van voorschriften arbeidsvoorwaarden te bevorderen. Pensioen valt onder arbeidsvoorwaarden dus de OR heeft er zelf ook belang bij dat zij goed op de hoogte is van wat er voor de oude dag is geregeld.
  • Communiceer tijdig met de achterban. Ga op het spreekwoordelijk kistje staan, zodat er geen verrassingen zijn. Vraag en of zorg voor heldere en duidelijke informatie. Deelnemers willen meer aan het roer zitten van hun financiële situatie. Weet wat er speelt en zorg voor een goede vertegenwoordiging van uw collega’s.

 

Vertel het ons.
Wij luisteren naar jouw relevantie.

Of stuur een tweetbericht.

Ga naar de inhoud