Hallo AethiQs:
vertrouwd en verfrissend
in zienswijze

Als strategisch adviesbureau voor maatschappelijk relevante organisaties brengen wij u graag op de hoogte van onze inzichten en de passende dienstverlening voor uw fonds.

Dilemma management?
Verschillende stakeholders, verschillende kennisniveaus en verschillende verantwoordelijkheden! Hoe gaat u hier mee om?

Centrale vraag
Tegen deze achtergrond moet een complex transitieproces tot een goed einde worden gebracht waarbij letterlijk alle partijen bij de hand moeten worden genomen. Draagvlak is per slot van rekening cruciaal voor het welslagen! Hoe maakt u in deze context evenwichtige keuzes?

Ons antwoord samengevat
Als de actuariële techniek de overhand dreigt te krijgen, ga dan terug naar de kern van het vraagstuk. Welk vraagstuk wil je oplossen? En welke communicatiestijl en tooling past daar het best bij? Vanuit dit vertrekpunt heeft AethiQs een unieke interactieve Rekentool ontwikkeld die visualisatie centraal stelt en alle stakeholders kan faciliteren om de juiste beslissingen met de juiste argumenten te kunnen nemen. We heten niet voor niets AethiQs. Het goede doen, en dat goed doen!

In onze visie vormen de volgende drie punten de essentie om een goede dialoog te voeren aan de bestuurstafel, met VO, intern toezicht en sociale partners over de keuzes voor de nieuwe regeling:

 1. Less is more. Focus op de echt relevante zaken!
  Detailberekeningen komen later.
 2. Beelden zeggen meer dan cijfers!
  Visualisatie is cruciaal voor een actieve discussie.
 3. Countervailing power avant la lettre!
  De belangen zijn te groot en herstel is niet mogelijk.

Om invulling te geven aan onze visie hebben wij samen met onze klanten de WTP Rekentool ontwikkeld.

De essentie van de WTP Rekentool samengevat

 1.  Innovatief, geeft meer inzicht en een actieve dialoog;
 2. Het toevoegen aan het bestaande proces voegt waarde toe en staat los van berekeningen die door uw vaste adviseur/ALM-provider worden gemaakt én biedt daarmee ook countervailing power;
 3. De interactieve visualisatie en keuzemogelijkheden dragen bij aan het begrip over de keuzes en de onderlinge samenhang;
 4. Online te benaderen en snel operationeel (doorlooptijd is dagen versus weken/maanden bij reguliere ALM-berekeningen);
 5. Helpt bij het structureren van het keuzeproces door een basisvariant en alternatieven te hanteren;
 6. Geeft invulling aan het begrip evenwichtigheid door uitkomsten van cohorten in samenhang te tonen;
 7. De kosten zijn in verhouding laag en bedragen een vast bedrag aan inregelings- en licentiekosten.

7 inzichten:

Wij zijn Certificerend Actuaris:
passend bij de huidige tijdsgeest.

AethiQs is naast adviserend actuaris ook certificerend actuaris. In de tijdsgeest waarin bureaus steeds meer de keuze maken voor advies en daardoor minder voor certificerend werk, kiest AethiQs voor een duidelijke signatuur in het certificerend werk. Datagedreven en passend bij de huidige tijdsgeest. Door de datagedreven aanpak van AethiQs is er meer inzicht in het actuariële risicoprofiel dan nu het geval is. Kunt u in één zin aangeven wat het actuarieel risicoprofiel is van uw fonds?

AethiQs helpt u hierbij. Dit doen wij met ons team van gecertificeerde actuarissen. Die proportioneel hun werkzaamheden uitvoeren en snappen wat het betekent om sleutelfunctiehouder en certificeerder te zijn, alleen dan anders. Wij kiezen voor datagedreven certificeren!

Ons Risicopreferentieonderzoek:
wetenschappelijk, passend en prudent.

De Wet toekomst pensioenen vraagt om relevant leiderschap om van wettekst naar een goede uitvoering te komen. De wet is flexibel, sluit aan bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en biedt perspectief op een koopkrachtig pensioen: een comfortabele en gezonde oude dag voor veel werknemers. Een essentieel onderdeel van relevant leiderschap is executie. Het draait vooral om de uitvoering en om de zorgplicht naar uw deelnemers. En die ligt óók bij u. Want een essentieel onderdeel van de Wtp is uw zorgplicht naar de individuele deelnemers.

Dit vereist een risicopreferentieonderzoek dat wetenschappelijk onderbouwd, passend en prudent is, zodat u kunt beslissen, besturen en bouwen aan een relevante toekomst voor uw deelnemer. Geen sinecure.

AethiQs helpt u hierbij. Dit doen wij met ons team van psychologen, quants en data scientists. Een unieke samenwerking die geleid heeft tot een bewezen en onderscheidende aanpak. Maatschappelijke relevantie hand in hand met een succesvolle bedrijfsvoering.

Hallo, Smart Quant Centre!:
voor vraagstukken om integraal te sturen en besturen.

Het Smart Quant Centre van AethiQs heeft als doel om de integraliteit en doelmatigheid te realiseren als antwoord op de vragen van pensioenfondsbestuurders. U herkent vast de situatie dat u veel, heel veel verschillende rapportages ontvangt. En wie zorgt dan dat er sprake is van een integraal inzicht, zodat u kunt sturen en besturen? In de praktijk zien wij deze vraagstukken steeds meer ontstaan. Wij snappen dit en brengen daarom onze kennis en kunde samen in een wijze van denken en handelen. 

In het Smart Quant Centre van AethiQs brengen wij cross sectorale kennis samen over de verschillende vakgebieden heen, financieel en niet financieel. Een benadering vanuit hoe u wenst te besturen en niet doordat u volgend bent, omdat u in de afhankelijkheid van rapporten bestuurt. Besturen met relevantie!

Gecertificeerd ALM-model:
geen Excel voor ons.

Ons ALM-model is gecertificeerd door een accountant, Grant Thornton. Wij hebben ons ALM-model niet meer gebaseerd op ‘End-User-Computing’. Ons model is klaar voor de nieuwe wereld waarin fondsen geen gebruik meer willen maken van ‘black-box’ en Excel gedreven modellen. Wij snappen dit en hebben daarom ons model volledig laten programmeren in een moderne softwaretaal, met een onafhankelijke toetsing door een accountant.

Meer weten over hoe wij werken met ons ALM-model? Wij staan u graag te woord.

Datagedreven Pensioenfonds:
de inzet van artificiële intelligentie voor uw deelnemers.

Datagedreven werken is voor pensioenfondsen straks de norm, weliswaar passend bij de behoefte van (een cohort) deelnemers. Daarbij kan op basis van data en digitale middelen voor iedere doelgroep een op maat gemaakte werkwijze worden ingezet per thema. Zo ook voor het thema communicatie, waarbij de nieuwe Wet toekomst pensioenen voorschrijft dat ieder pensioenfonds een communicatieplan heeft met doelgroepen communicatie. Maar hoe achterhaal je de informatiebehoefte van deze doelgroepen en vertaal je dit naar een passende strategie? 

Heeft u al zicht op wat de communicatiestrategie gaat worden voor de verschillende (cohorten) deelnemers? En hoe, niet meer of, u gebruik gaat maken van artificiële intelligentie voor uw deelnemers?

Pensioen dashboard:
pensioenbenchmark, breder kijken en zien.

Als AethiQs brengen wij u het gemak om verschillende inzichten te realiseren en dit in relatie tot andere fondsen. Vanuit onze visie om maatschappelijk relevant te zijn, willen wij nu ook een volgende stap zetten met onze pensioenbenchmark waarmee de effecten van verschillende scenario’s kunnen worden getoond in hun onderlinge samenhang tussen fondsen. Eerder werden de mogelijke effecten van Corona sectoraal al inzichtelijk gemaakt. We laten ons nu ook graag inspireren door uw wensen! Welke scenario’s en andere data zou u graag willen zien? Vertel het ons.

Neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon binnen AethiQs of geef aan wat uw wensen zijn.
Wat is uw relatieve positie? Bekijk het dashboard en maak uw wensen bekend!

Sleutelfuncties:
houder of vervuller passend bij Wtp.

In de praktijk zien wij dat nu, drie jaar na invoering van IORP II, fondsen aan het nadenken zijn over het versterken van hun risicomanagement functie. Immers door de Wtp zal het risicomanagement er echt anders uit gaan zien. De vraag is of uw huidige risicomanagement hierop is voorbereid? Heeft u al zicht op wat er noodzakelijk is voor een risicomanagement sleutelfunctiehouder c.q. – vervuller? Wij delen graag onze visie met u om uw eerste lijn danwel de tweede lijnsrol te versterken.

Wilt u meer weten over onze visie en kennis maken met onze goedgekeurde sleutelfunctiehouders en -vervullers? Zij zijn klaar voor deze rol onder het Wtp!

 

Vertel het ons.
Wij luisteren naar jouw relevantie.

Of chat met ons.

Ga naar de inhoud