Privacyverklaring

AethiQs
AethiQs BV is een adviesbureau in Rotterdam. AethiQs verwerkt in dat kader persoonsgegevens van (potentiële) klanten met wie contact is gelegd of wordt gelegd, ontvangers van nieuwsbrieven en van personen die op enige wijze contact opnemen. In deze verklaring staat meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door AethiQs als verwerkingsverantwoordelijke. AethiQs is gevestigd te Beursplein 37 (3011 AA) Rotterdam, postbus 30223, 3001 DE Rotterdam.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u of gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, doorgeven of verwijderen van uw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens.

AethiQs verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons geeft. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor onze advieswerkzaamheden. Bijvoorbeeld naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekening en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Het is mogelijk dat wij persoonsgegevens uit andere bronnen verkrijgen, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van eventuele contractspartijen kunnen wij persoonsgegevens van u ontvangen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen en dit dus noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze advieswerkzaamheden. Zo worden uw persoonsgegevens gebruikt om contact met u te kunnen opnemen. Daarnaast worden uw contactgegevens in ons klantsysteem gezet en kunnen deze – indien u daarvoor toestemming heeft gegeven – worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het verzenden van onze facturen. In sommige gevallen zijn wij ook wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens vast te leggen. Zo zijn wij op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de WWFT) soms verplicht een kopie van (een deel van) uw identiteitsbewijs of paspoort op te vragen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben en geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

De beveiliging van uw persoonsgegevens
AethiQs heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en misbruik te voorkomen. De systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen, worden zo goed mogelijk beveiligd. Binnen AethiQs kunnen uw persoonsgegevens daarnaast alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. AethiQs kan bij het verwerken van persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners (verwerkers) die door haar worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld verwerkers die hostingdiensten of ICT-ondersteuning aan AethiQs leveren. Voor het verzenden van een nieuwsbrief wordt ook gebruik gemaakt van een verwerker. Met verwerkers sluit AethiQs een verwerkersovereenkomst, waarin deze verwerkers garanderen dat zij voldoen aan de eisen die de toepasselijke regelgeving stelt.

Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.

Bewaartermijn
AethiQs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens gedurende de dienstverlening worden bewaard en in beginsel gedurende 7 jaar nadat de dienstverlening is geëindigd. AethiQs hanteert soms kortere of langere bewaartermijnen, indien wet- of regelgeving daartoe verplicht.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?
In beginsel delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Soms kan het echter nodig zijn om uw persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met overheidsinstanties of contractspartijen te delen. Ook kan het noodzakelijk zijn persoonsgegevens te delen met een door ons ingeschakelde opdrachtnemer. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij uw persoonsgegevens aan derden moeten doorgeven. AethiQs deelt uw persoonsgegevens echter niet met derden voor commerciële doeleinden.

Cookies
De websites www.AethiQs.nl en www.AethiQs.consulting van AethiQs maken gebruik van zogenaamde cookies om de functionaliteit van de websites te optimaliseren. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt ter identificatie als u uw contactgegevens op het contactformulier achterlaat. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van analytische cookies die AethiQs bijvoorbeeld inzicht geven in het aantal bezoekers van een webpagina.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?
Bij AethiQs kunt u een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, of bepaalde gegevens volgens u niet noodzakelijk zijn om te verwerken, dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij AethiQs. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u recht op gegevensoverdracht. U heeft ook altijd het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Indien u AethiQs een dergelijk verzoek stuurt, verstrekken wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst informatie over de acties die wij hebben ondernomen.

Contact en klachtprocedure
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door AethiQs kunt u een e-mail sturen naar .

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven. Indien wij volgens u niet (volledig) voldoen aan de geldende regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
De regelgeving op het gebied van privacyrecht kan veranderen. Het privacybeleid van AethiQs is hierdoor nooit helemaal klaar. Wij doen ons best het beleid up-to-date te houden en kunnen deze privacyverklaring daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen voor u van belang zijn attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier kenbaar. De meest actuele versie van onze privacyverklaring staat op onze websites.

Deze privacyverklaring dateert van 1 februari 2019.