Het UBO-register?

Integriteit van het financiële stelsel

Een sterk en betrouwbaar financieel stelsel is nodig voor stabiele economische groei. Er zijn op dit moment tal van nieuwe initiatieven van de regering waar organisaties compliant aan zullen moeten zijn, die moeten leiden tot meer stabiliteit en herstel van vertrouwen. Een van deze initiatieven is het ultimate beneficial owner register per januari 2020. In het kort moet het de vraag beantwoorden: wie is de uiteindelijke belanghebbende van een zakenrelatie? Met wie doe ik zaken?

Transparantie in de keten

Het UBO-register treedt vanaf januari 2020 in Nederland in werking. In dat register worden van juridische entiteiten zoals vennootschappen, stichtingen en trusts de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBO’s) vastgelegd. Het register volgt uit het wetsvoorstel dat de (gewijzigde) vierde Europese anti-witwasrichtlijn moet implementeren. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering door transparantie over wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is. UBO’s zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Zij moeten vanaf 2020 in een zogenaamde UBO-register opgenomen worden.

Het UBO-register maakt transparanter wie echt belang heeft en beleidsbepalers zijn bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter juridische entiteiten. Daarnaast kunnen personen en organisaties door de openbaarheid van het register beter geïnformeerd besluiten met wie zij zakendoen. UBO’s van buitenlandse ondernemingen worden niet in het register opgenomen. Hetzelfde geldt voor rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Zij zullen zich moeten houden aan de regelgeving in het land waar zij zijn opgericht.

Doelmatigheid en effectiviteit van het register

Het wetsvoorstel regelt het register in de Handelsregisterwet 2007 (HRW), in die zin dat de Kamer van Koophandel (KvK) het UBO-register beheert. Vennootschappen dienen op grond van de richtlijn zelf voldoende toereikende informatie over hun UBO’s te beschikken en deze te melden bij de KvK. Instellingen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme verplicht zijn cliëntenonderzoek te verrichten (Wwft-instellingen) zijn verplicht om fouten in het register te constateren en aan de KvK te melden. Dit is de zogenaamde terugmeldplicht. Uiteraard dient het registers actueel, accuraat en volledig bijgehouden te worden.

Risico inschatting
Wanneer het duidelijk is wat de identiteit van de UBO is, kan er op basis van objectieve factoren een risico inschatting gemaakt worden. Deze kan geclassificeerd worden met laag, midden of hoog.

Laag risico
Volgens de leidraad Wwft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) volstaat het om bij organisaties met een laag risico te vragen naar de identiteit van de UBO en het daarbij laten ondertekenen van een UBO-verklaring. Hierbij wordt door de organisatie de uiteindelijke belanghebbende, met een bezit van ten minste 25%, vermeld en beloven zij daarbij dat zij andere op de hoogte houden van eventuele wijzigingen.

Hoog risico
Bij organisaties met een hoog risico wordt er verwacht dat er zelf onderzoek gedaan wordt naar de identiteit van de UBO. Deze kan achterhaald worden door bijvoorbeeld het handelsregister van de Kamer van Koophandel te bekijken. Ook kan er gekeken worden of de UBO een Politically Exposed Person, ook wel PEP genoemd, is, of dat hij of zij op sanctielijsten voorkomt. Ook kan er gekeken worden naar externe berichten als artikelen.

Disclaimer
Hoewel deze blog met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden AethiQs B.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘AethiQs’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

7 lessons learned

7 lessons learned

Hoe creëert u het comfort dat u de goede dingen doet, en die ook goed doet?

Ga naar de inhoud