Handreiking
risicomanagement voor de
VVT en gehandicaptenzorg

‘Een volgende stap naar betekenisvol risicomanagement’

Uitgave voor de zorgsector Leestijd 7 minuten

Medewerkers van zorginstellingen hebben iedere dag te maken met risico’s. Ook in de sectoren Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) en de Gehandicaptenzorg (GHZ) worden dagelijks keuzes gemaakt om het leven van cliënten zo veel mogelijk waarde te geven Uw medewerkers maken daarmee iedere dag afwegingen als het gaat om kansen en risico’s.

In deze sectorhandreiking leest u waarom het van wezenlijk belang is dit denken en handelen in kansen en risico’s (de essentie van IRM) goed te verankeren in uw bedrijfsvoering en besluitvormingsprocessen. Niet alleen op de werkvloer, juist ook op strategisch niveau. Denkt u hierbij aan financiële risico’s, het personeelstekort en de klimaatverandering. Sommige organisaties hebben hier weinig beeld van en weten niet hoe medewerkers (moeten) handelen als zich een risico voordoet. Tegelijktijdig worden de eisen aan de bedrijfsvoering vanuit toezichthouders scherper en wordt in 2023 risicomanagement een verplicht onderdeel van het jaarverslag.

in samenwerking met:

Inleiding

Kennis vermenigvuldigd als je het deelt! Vanuit onze expertise, de liefde voor het vak risicomanagement en onze ervaring met de gezondheidssector geven strategisch adviesbureau AethiQs en Verstegen accountants en adviseurs opnieuw een handreiking uit: Een volgende stap naar betekenisvol risicomanagement. Doel is om de zorgorganisaties te helpen met het optimaal toepassen van risicomanagement in hun bedrijfsvoering.

1:3:7 zijn essentiële getallen in onze aanpak, deze handreiking is opgebouwd aan de hand van: 

 • 1. Doelstelling: concrete handvatten voor het versterken van en verantwoorden over uw risicomanagement.
 • 3. Bouwstenen voor de handreiking: onze expertise ten aanzien van het vakgebied, onze kennis en ervaring in de VVT en GHZ, en een verkennende bureaustudie aan de hand van de jaar- en kwaliteitsverslagen van 20 zorgorganisaties.
 • 7. Concrete stappen voor het versterken van en verantwoorden over uw risicomanagement.

De handreiking schetst waarom zorginstellingen gebaat zijn bij integraal risicomanagement (IRM) en welke stappen kunnen worden gezet om dit te versterken.

Vraag hier de handreiking VVT&GHZ 2022 aan (of lees eerst deze samenvatting).

Bij de doorontwikkeling van het risicomanagement voor Land van Horne heeft de handreiking 2021 ons veel handvatten geboden. Het belangrijkste resultaat voor mij is dat we samen met het bestuur en directie de kaders hebben kunnen bepalen aansluitend bij onze missie, visie en strategie en de inrichting passend hebben gemaakt bij onze bestaande processen en rapportagecyclus. Wat ikzelf daarbij ervaar is dat het risicomanagement nu echt begint te leven en collega’s het leuk vinden ermee bezig te zijn, dat was voorheen niet het geval.

Hanneke Dielissen

Management Controller, Land van Horne

De bouwstenen voor de handreiking: onze vakinhoudelijke expertise, de sectorale ontwikkelingen en de sectorverkenning.

De ontwikkeling van het vak risicomanagement
Het jonge vakgebied van risicomanagement ontwikkelt zich razendsnel en is niet meer weg te denken als onderdeel van een bestuurlijke cyclus. Wij zien drie ontwikkelfasen die elkaar in de praktijk vaak, maar niet noodzakelijkerwijs, opvolgen. Juist ook in de VVT en GHZ zijn deze fasen te herkennen. In onderstaande tabel zijn de fasen kort toegelicht.

Ontwikkeling Wat gebeurt er in de organisatie? Wat is in essentie het resultaat?
Begrip Eerste kennismaking met risicomanagement, vooral ‘ergens in de organisatie’ Risicomanagement = kans * impact en toepassing toezichtskader.
Bedoeling Brede implementatie van risicomanagement (mandateren en delegeren) Risicomanagement = eigenaarschap verdeeld over verschillende rollen, werking aantonen.
Betekenis Explicitering van risicohouding, risicobereidheid, risicotolerantie en risicorendementscultuur. Risicomanagement = besturing en bedrijfsvoering vanuit het eigen risicoprofiel en risicorendementscultuur.

Risicomanagement en de Governancecode Zorg 2022
Per 1 januari 2022 trad de nieuwe Governancecode Zorg in werking, een belangrijk kader voor de bedrijfsvoering binnen zorgorganisaties. Drie thema’s vallen met name op:

 • Meer betrokkenheid van zorgprofessionals moet de besluitvorming versterken. Tegelijkertijd kan medezeggenschap kan ook leiden tot meer bureaucratie. Hoe voorkom je dit? Hoe zorg je ervoor dat ‘de zorg’ en ‘de bedrijfsvoering’ elkaars taal (beter) leren spreken?
 • Een open cultuur is belangrijk. Gestimuleerd en gedragen vanuit de top, moeten medewerkers zich vrij voelen om zich uit te spreken. Daarnaast zijn er strengere richtlijnen ten aanzien van belangenverstrengeling.
 • Zorgorganisaties werken steeds meer samen. De wederzijdse afhankelijkheid brengt kansen maar ook risico’s. Hoe matchen organisaties qua gedrag en cultuur? En kijken de partijen uniform tegen strategische risico’s aan?

Het belang van thematisch risicomanagement
De wereld verandert. De oorlog in Oekraïne verhoogt de kans op cyberaanvallen en stuwt de prijzen voor grondstoffen (medicijnen en hulpmaterialen) naar recordhoogtes. Investeringen in bijvoorbeeld nieuwbouw worden hierdoor onbetaalbaar. En dan zijn er de klimaatverandering en het toenemende risico’s als het gaat om (on)gewenst gedrag en integriteit. Thema’s die direct en in brede zin uw bedrijfsvoering raken. Thematisch risicomanagement biedt de structuur om meer begrip en bewust zijn te creëren voor deze thema’s en de methodiek om deze te beheersen. In dit proces beoordeel je aan de hand van 2-jaarlijkse diepte-analyses, welke risico’s er zijn en wat ze betekenen voor de organisatie. Je bespreekt de scenario’s en de maatregelen die je kunt treffen om negatieve effecten te mitigeren of te voorkomen.

Zeven bestuurlijke dilemma’s in de VVT en GHZ
Deze handreiking vertaalt een aantal vraagstukken uit de sectoren naar bestuurlijke dilemma’s. Welke afwegingen heb je te maken als zorgbestuurder? Hoe kan betekenisvol risicomanagement bijdragen aan deze thema’s? Enkele voorbeelden:

 • ambitie vs. absorptie: vergrijzing, meer complexe zorg, druk op financiën en een krappe arbeidsmarkt. Wat kun je nog aan als organisatie? En sluiten de ambitie en maatschappelijke verwachtingen (een goede, betaalbare en toegankelijke zorg) hier nog bij aan?
 • verantwoording vs. vertrouwen: hoe verhouden zich de eisen van toezichthouders met het vertrouwen in zorgprofessionals, die zorg willen leveren zonder de belemmering van de vele bureaucratische processen?
 • samen werken vs. samenwerken: hoe sla je de brug tussen zorg en bedrijfsvoering? Zitten ze op één lijn? Of praten ze langs elkaar heen in de vele overleggen? Hoe creëer je synergie en zorg je voor een cultuur van duurzame samenwerking?

Zo schetst de handreiking een zevental dilemma’s.

De Sectorverkenning: risicomanagement in de VVT en GHZ
Hoe volwassen is het Integraal Risicomanagement van VVT- en GHZ-organisaties? Welke verbeterpunten zijn er? AethiQs en Verstegen analyseerde de jaar- en kwaliteitsverslagen 2021 van tien GHZ-organisaties en tien VVT-organisaties. Deze werden beoordeeld aan de hand van de Risk Appetite Value Chain (RAVC)-methodiek en gelinkt aan een cross-sectoraal volwassenheidsmodel om de scores te bepalen. 

Bij de opzet van het risicomanagement voor SOVAK heb ik dankbaar gebruik gemaakt van jullie adviezen in de handreiking 2021. Dit heeft, bij woorden van onze Raad van Bestuur, geleid tot een goed inzicht in wat onze belangrijkste risico’s zijn. Daardoor kunnen wij beter onze prioriteiten stellen en focus aanbrengen. Dit geeft meer rust in de organisatie. Zeker in een tijd waarin er al heel veel werkdruk is.

Jacqueline Meester

Medewerker AO/IC, SOVAK

De resultaten van de verkenning

De overall-conclusie is dat de gemiddelde IRM-volwassenheidsscore van 1.20 in 2021 gelijk is aan de score in 2020. Uit de verkenning lijkt dan ook op het eerste gezicht geen ontwikkeling van het risicomanagement op basis van de gehanteerde werkwijze. De organisatie met de beste beoordeling behaalde in 2021 een IRM-volwassenheidsniveau van 1.85, de laagste scoorde 1.00. Enkele grote zorgorganisaties tonen wel verbetering. Zij gingen in hun IRM-volwassenheidsscore van 1.40 in 2021 naar 1.85 in 2022, dit ten opzichte van de kleinere zorgorganisaties (1.10 nu t.o.v. 1.10 vorig jaar) en middelgrote zorgorganisaties (1.23 nu t.o.v. 1.09 vorig jaar). 

Wat kan beter?
Risicogovernance: betere beschrijving van de rolverdeling inzake risicomanagement. 

Risicostrategie: gebrek aan samenhang tussen de toegevoegde waarde van de risicostrategie en de algemene strategie en doelstellingen. Daarnaast is risicostrategie vaak niet uitgedrukt in risicohouding, risicobereidheid en risicotolerantie.

Risicoprocessen: betere beschrijving van de rol van risicomanagement in besluitvorming, evenals de rol van de periodieke risicorapportage. De kwaliteit en doelmatigheid van het risicomanagementsysteem kunnen worden versterkt door een evaluatie van het systeem zelf.

Risicobewustzijn: betere beschrijving van de rol van het bestuur of senior management in het aansturen van de gewenste risicorendementscultuur.

Met name de kwadranten die de menskant van risicomanagement vormen (risicostrategie en risicobewustzijn) scoren laag ten opzichte van de kwadranten die de systeemkant van risicomanagement vormen (risicogovernance en risicoprocessen). De handreiking geeft concrete stappen om de vier kwadranten te verbeteren.

Vanaf 2023 is een toelichting op het risicomanagement verplicht onderdeel van het jaarverslag (over het boekjaar 2022). Om zorgorganisaties op weg te helpen, geven we in de handreiking handvatten hoe risicomanagement op een betekenisvolle manier kan worden verantwoord.

De Handreiking: Eén doel, drie adviezen en zeven stappen

Betekenisvol risicomanagement, dat is het doel van deze handreiking. Zorg voor risicobewustzijn bij alle medewerkers. Zorg voor heldere doelstellingen, bepaald vanuit een expliciet risico- en rendementsdenken. Richt de governance en processen hierop in.

Drie adviezen
Aan de risicobeheerfunctie: betrek de organisatie bij het risicomanagement. Vraag de medewerkers wat in hun functie de grootste risico’s zijn en neem daarbij juist de menskant als leidend principe. Welke waarde heeft het voor de organisatie en welke afwegingen vinden we samen belangrijk.

Aan de Raad van Bestuur: inspireer risicobewustzijn in de organisatie door risicobewuste besluitvorming en transparante verantwoording.

Aan de Raad van Toezicht: voer de dialoog over betekenis van risicomanagement met het bestuur, met als belangrijke aandachtspunten het leiderschap van het bestuur en de strategie van de organisatie.

Samengevat zijn er zeven stappen in het realiseren van betekenisvol risicomanagement:

 1. Voer de dialoog over duidelijke rolverdeling
 2. Bepaal stoepranden
 3. Koppel risicomanagement aan strategie
 4. Pas risicomanagement toe in besluitvorming
 5. Zorg voor een relevante rapportagecyclus
 6. Evalueer de kwaliteit en doelmatigheid
 7. Stuur op risicorendementscultuur

Wilt u na het lezen van deze managementsamenvatting meer verdieping op het onderwerp? Vraag dan hieronder de volledige handreiking aan. Indien u een studie of inspiratiemiddag wenst te organiseren over het vak risicomanagement en hoe het bijdraagt uw doelstelling, dan luisteren wij graag naar uw verhaal. Vertel het ons.

De handreiking Integraal Risicomanagement bood ons praktische handvatten om volgende stappen te zetten in onze bedrijfsvoering. Door het denken in kansen en risico’s expliciet en bespreekbaar te maken met bestuur en management is het echt gaan leven door de hele organisatie heen.

Harko Bols

Concern Controller, Zorgspectrum Het Zand

 

Ja! Ik ontvang graag de sectorhandreiking 2022

 

Wilt u meer lezen of beluisteren over de zorgsector? Bekijk onze kennisuitgave in de kennisbibliotheek of via onze Podcast en AethiQs TV.

Disclaimer
Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden AethiQs B.V. en Verstegen accountants en adviseurs B.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘AethiQs’ en ‘Verstegen accountants en adviseurs’ geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies. Niets uit dit artikel mag zonder akkoord van de schrijvers worden gebruikt, gedeeld of gekopieerd voor andere doeleinden. Alle rechten voorbehouden aan de schrijvers en AethiQs©. Juli 2022

Anderen lezen ook: